ARUANDED

A & M AUDIT OÜ

LÄBIPAISTVUSARUANNE

PERIOODI 1. JUULI 2009 KUNI 30. JUUNI 2010 KOHTA

Sissejuhatus

Käesolev läbipaistvusaruanne on koostatud vastavalt Audiitortegevuse seaduse §158 nõuetele.

Juriidiline ja juhtimisstruktuur

A & M Audit OÜ on Tartu Maakonnas registreeritud osaühing, mille omanikud on:

Nimi                     Isiku- / registrikood    Asukoht    Osalus, %

Mai Jürgel            44103132737           Tartumaa      100

A & M Audit OÜ ei ole ühegi konsolideerimisgrupi koosseisus.

A & M Audit OÜ ei kuulu vandeaudiitorite võrgustikku.

A & M Audit OÜ juhtimist korraldab ühe liikmeline juhatus, kuhu kuulub Mai Jürgel, kes on Eestis registreeritud vandeaudiitor.

Riskijuhtimise, sise- ja kvaliteedikontrolli süsteem

- A & M Audit OÜ audiitorid järgivad oma tegevuses Audiitortegevuse seaduse §45 kuni §49

sätestatud kutsetegevuse aluseid ning lisaks avaliku huvi üksuste puhul §59 sätestatud

vandeaudiitori sõltumatuse lisanõudeid.

- Kuna juhtkond on samal ajal ka audiitor, siis koos teise audiitoriga kaalume kõikvõimalikke

riske, teadmiste täiendamise võimalusi ja sõltumatust.

- Eetikapõhimõtted on audiitorettevõtjas kehtestatud auditeerimiseeskirjaga. Audiitorid on mõlemad osalenud eelmainitud dokumendi koostamisel ja järgivad reegleid oma kutsealases tegevuses

- Klientide aktsepteerimise protseduurid on kehtestatud ettevõtte auditeerimiseeskirjas. Uute ja eksisteerivate klientide puhul kontrollitakse nende seisu avalikult saadavatest andmebaasidest

(sh Äriregister, Krediidiinfo), vajadusel tehakse järelpärimisi. Klientide suhtes püüame olla konservatiivsed.

- Ettevõte on isikuliselt kaheliikmeline ja tegutseme aastaid. Uusi töötajaid ei võta.

- Töövõttude teostamine toimub kehtivate kliendilepingute alusel. Aruandeperioodil on sõlmitud üks uus kliendileping (Kiigemetsa Kool).

- Käesolevaga kinnitab A & M Audit OÜ, et tema poolt rakendatud riskijuhtimise, sise- ja kvaliteedikontrolli süsteem toimib tõhusalt.

Vastavalt Audiitortegevuse seadusele teostab Audiitorkogu avaliku huvi üksusega kliendilepingu sõlminud audiitorettevõtja üle korralist kvaliteedikontrolli iga 3 aasta tagant. Kohapeal ei ole meie

audiitorettevõtet kontrollitud. Viimane Audiitorkogu poolne kvaliteedikontroll (tegevusaruande esitamine) A & M Audit OÜ audiitori Mai Jürgel kohta teostati 25.08.2008.

Avaliku huvi üksustena on Kambja Vallavalitsuse auditeerimise leping sõlmitud perioodi kohta 2008 kuni 2010 majandusaasta aruanded ja Kiigemetsa Kooliga on sõlmitud ühekordne töövõtuleping 2009.majandusaasta aruande ülevaatuse kohta.

Sõltumatus

Kutsetegevuse sõltumatuse tagamise meetmete kirjeldus hõlmab järgmist:

- Sisemine ülevaatus sõltumatuse nõudega kooskõla tuvastamise kohta: sõltumatuse kohta annab vandeaudiitor allkirja vastavasisulisel tööpaberil

- (näiteks kirjalikud sõltumatuse põhimõtted või juhendid, nn „keelatud“ ettevõtete nimekirja pidamine, koolitused).

- Kuidas tagatakse, et vajalikud kaitsemeetmed on kuna ettevõttes töötab 2 vandeaudiitorit, siis kirjalikke raporteerimisi ei ole rakendatud.

- Kuidas tagatakse, et rakendatud kaitsemeetmed on tööpaberites kajastatud. Sõltumatuse kohta annab vandeaudiitor allkirja vastavasisulisel tööpaberil

Käesolevaga kinnitab A & M Audit OÜ, et on oma kutsetegevuses olnud sõltumatu.

Täiendusõpe

Järgitava täiendusõppe kava koostatakse aasta alguses ja täiendatakse aasta jooksul vastavalt üleskerkinud nõudmistele.

Avaliku huvi üksused

A & M Audit OÜ on käesoleva läbipaistvusaruande perioodil sõlminud kliendilepingu või teostanud auditi järgmiste avaliku huvi üksuste osas:

Nimi                           Registrikood                       Eelarve maht                         Varade maht

Kambja Vallavalitsus   70009544                         45876338                              93429283

Kiigemetsa Kool         70004146                          13031563                              23949558

Finantsandmed

A & M Audit OÜ müügitulu jaotus perioodi 1. juuli 2009 kuni 30. juuni 2010 kohta:

Kogu müügitulu, sh: 434599

Audiitorteenused, sh:

kindlustandvad töövõtud, sh: audit 258979, ülevaatus 10000

muud kindlustandvad audiitorteenused

seonduvad teenused, sh:

Muu äritegevus, sh:

nõustamine, sh:

maksunõustamine

muu nõustamine

muu tegevus 165620

Tasustamine

Tasustamise kirjeldus peab hõlmama järgmist:

- Audiitorettevõtja tasustamise alused – lepingujärgsed tunnitasud .

- Audiitorettevõtja omanike tasustamise alused – ei tasustata.

A & M Audit OÜ kinnitab käesolevas läbipaistvusaruandes toodud andmete õigsust aruande

allkirjastamise kuupäeval.

Audiitorettevõtja esindaja allkiri

Mai Jürgel

A & M Audit OÜ

17.08.2010